Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.rowerybulls.pl.pl


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rowerybulls.pl prowadzony jest przez firmę:
TANDEM S.C.
Nowa Kopernia 36H
67-300 Szprotawa
NIP: PL 924-190-66-17
REGON: 363730697
dane sklepu:
TANDEM Sklep Rowerowy
ul. Kościelna 42 
60-538 Poznań
tel: 48 530 081 048
www.rowerybulls.pl
mail: sklep@rowerybulls.pl
zwana dalej: Sprzedawcą.
2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.rowerybulls.pl.
3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi od 1 do 14 dni.

§ 3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.
6.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4. DOSTAWA
1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Przy zakupie towaru w przypadku wysyłki udzielane jest pełnomocnictwo kupującego do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie zakupionego towaru poprzez wybranego operatora Poczta Polska bądź kurier. Opłata ta jest odrębną pozycją na Zamówieniu a następnie na paragonie bądź FV.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@rowerybulls.pl. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego. Produkt jest dostarczony na koszt Kupującego.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Kupujący odeśle Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu w terminie niezwłocznym, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Kupujący mogą zgłaszać poprzez przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) wskazują aktualne dane Kupującego,
b) złożone zostały na odpowiedni adres Kupującego, zgodnie z ust. 1 powyżej,
c) zawierają przyczynę złożenia reklamacji, określoną w sposób jasny i przejrzysty,
d) określają zakres działań, których wykonania Kupujący żąda,
e) dotyczą kwestii, za które, w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego odpowiada Sprzedawca.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem spełnienia przez Kupującego warunków określonych w ust. 2 powyżej.
4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca zwróci się do Kupującego z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Kupujący zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć szczególnie skomplikowanej kwestii. Kupujący zostanie o fakcie wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji powiadomiony na aktualny adres e-mail przypisany do Konta Kupującego.
8. W przypadku dokonania skutecznej reklamacji Produktu, Sprzedawca gwarantuje wymianę wadliwego Produktu oraz zwrot kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Towar dostarczony na koszt Kupującego.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu internetowego, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie internetowym. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 r

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe